Od konferencji upłyneło:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Bioróżnorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”
Rzeszów, 11-13 września 2017 r.

11.09.2017 - PONIEDZIAŁEK

14.00-20.00

Rejestracja, zakwaterowanie uczestników konferencji

18.00-20.00

Obiadokolacja 

12.09.2017 - WTOREK

6.30-9.00

Śniadanie, wieszanie posterów (sesja I)

8.30-9.00

Uroczyste otwarcie konferencji – wystąpienia zaproszonych gości

 

PROWADZĄCY
prof. dr hab. Wiesław Koziara
prof. dr hab. Jan Rozbicki

9.00-9.30

prof. dr hab. Andrzej Kotecki,
Kierownik Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Erozja genetyczna roślin uprawnych na przestrzeni dziejów

9.30-10.00

prof. dr hab. Edward S. Gacek,
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej k. Poznania
Innowacyjne rozwiązania w testowaniu i wdrażaniu postępu odmianowego w celu zwiększania bioróżnorodności w uprawie roślin

10.00-10.30

prof. dr hab. Andrzej Mocek,
Kierownik Zakładu Chemii i Ochrony Środowiska Glebowego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Stan zanieczyszczenia gleb uprawnych Polski

10.30-10.45

Dyskusja

10.45-11.15

Przerwa kawowa

11.15-12.45

I BLOK TEMATYCZNY
Zagrożenia dla bioróżnorodności związane z produkcją roślinną

 

PROWADZĄCY
prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk
dr hab. prof. UWM Krzysztof Jankowski

11.15-11.30

prof. dr hab. Piotr Stypiński
Metody określania bioróżnorodności w badaniach rolniczych

11.30-11.45

dr hab. prof. IUNG-PIB Beata Feledyn-Szewczyk, dr Jarosław Stalenga, dr Paweł Radzikowski, dr hab. prof. IUN-PIB Mariola Staniak
Wpływ sposobu użytkowania gruntów na bioróżnorodność flory segetalnej i bezkręgowców

11.45-11.55

dr Anna Gałązka, mgr Karolina Gawryjołek, mgr Jarosław Grządziel
Bioróżnorodność funkcjonalna mikroorganizmów glebowych jako wskaźnik jakości gleb użytkowanych rolniczo na przykładzie reprezentatywnych gleb województwa lubelskiego

11.55-12.05

dr Katarzyna Marcinkowska, prof. dr hab. Tadeusz Praczyk
Wpływ biotypów chwastów odpornych na herbicydy na bioróżnorodność środowiska rolniczego - główne założenia projektu realizowanego w ramach programu Biostrateg

12.05-12.15

prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki, mgr Tomasz Snopczyński
Zaślaz pospolity - nowy chwast inwazyjny polskich pól - występowanie szkodliwość i zwalczanie

12.15-12.25

dr hab. prof. IOR-PIB Paweł K. Bereś, prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, mgr Łukasz Siekaniec
Biologiczna ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką jako przykład dbania o bioróżnorodność stawonogów występujących na polach uprawnych

12.25-12.35

dr hab. prof. IUNG-PIB Hanna Gołębiowska, dr Renata Kieloch
Wpływ wielkości gospodarstwa na bioróżnorodność zachwaszczenia kukurydzy w rejonie południowo-zachodniej Polski

12.35-12.45

mgr Magdalena Wijata, dr Grzegorz Sobczyński, dr Marcin Studnicki, dr hab. Dariusz Gozdowski, dr hab. Stanisław Samborski, prof. dr hab. Jan Rozbicki
W poszukiwaniu odmian o szerokiej adaptacji do środowiska, na przykładzie pszenicy jarej

12.45-13.00

Dyskusja

13.00-14.00

Obiad

14.00-14.30

Sesja posterowa I (spis posterów tutaj)

15.00-18.00

Zwiedzanie Rzeszowa

19.00-24.00

Kolacja uroczysta

13.09.2017 - ŚRODA

6.30-8.30

 Śniadanie, wieszanie posterów (sesja II)

8.30-10.30

II BLOK TEMATYCZNY
Czynniki agrotechniczne a różnorodność biologiczna agroekosystemów

 

PROWADZĄCY
Prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska
Prof. dr hab. Andrzej Woźniak

8.30-8.40

prof. dr hab. Czesława Trąba
Różnorodność flory i zbiorowisk łąkowych, zagrożenia i ochrona

8.40-8.50

prof. dr hab. Anna Kryszak, prof. dr hab. Jan Kryszak, mgr Paulina Owsianowska, dr Agnieszka Klarzyńska
Zróżnicowanie florystyczne miedz śródpolnych

8.50-9.00

dr hab. Roman Krawczyk, mgr Radosław Kazuś, dr hab Roman Kierzek, dr Stanisław Stawiński, mgr Jakub Nowakowski
Wpływ warunków pluwiotermicznych na efektywność zabiegów herbicydowych w uprawach łubinu

9.00-9.10

dr hab. Edward Wilczewski
Dynamika wzrostu i plonowanie roślin uprawianych w międzyplonie ścierniskowym w zależności od technologii uprawy roli i siewu

9.10-9.20

prof. dr hab. Kazimierz Klima, prof. dr hab. Andrzej  Lepiarczyk
Prośrodowiskowe aspekty mieszanek zbożowych  uprawianych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym

9.20-9.30

dr Arkadiusz Artyszak
Efekty uprawy mieszanek międzygatunkowych w międzyplonie ścierniskowym po rzepaku ozimym w zmianowaniu: burak cukrowy – pszenica ozima – rzepak ozimy

9.30-9.40

dr hab. prof. IUNG-PIB Janusz Smagacz
Plonowanie wybranych odmian pszenicy ozimej w płodozmianach z różnym udziałem zbóż w strukturze zasiewów

9.40-9.50

dr hab. Irena Suwara, dr Agnieszka Ciesielska, mgr Anna Tymińska, dr hab. Dariusz Gozdowski
Różnorodność chwastów w uprawie jęczmienia jarego w zależności od nawożenia

9.50-10.00

prof. dr hab. Jerzy Księżak, mgr Monika Antoniak, mgr Jolanta Kaźmierczak
Ocena efektów produkcyjnych stosowania hydrożelu w uprawie bobiku

10.00-10.10

mgr Maciej Kazek, dr hab. prof. UTP Anna Wenda-Piesik
Wpływ zabiegów przygotowujących glebę i materiał siewny na wielkość i jakość plonu nasion soi (Glycine max (L.) Merr.)

10.10-10.20

prof. dr hab. Józef Tworkowski, prof. dr hab. Mariusz J. Stolarski, prof. dr hab. Stefan Szczukowski, dr Michał Krzyżaniak
Produkcyjność i jakość biomasy wierzby jako surowca energetycznego

10.20-10.30

mgr Agnieszka Różańska, prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński
Wartość technologiczna ogławianych i odliścianych korzeni buraka cukrowego w zależności od terminu zbioru i sposobu przechowywania

10.30-11.00

Przerwa kawowa

11.00-11.50

III BLOK TEMATYCZNY
Działania służące ochronie bioróżnorodności

 

PROWADZĄCY
prof. dr hab. Dariusz Jaskulski
dr hab. prof. IUNG-PIB Mariola Staniak

11.00-11.10

dr Jarosław Stalenga i współpracownicy
Czy program rolnośrodowiskowy skutecznie chroni różnorodność biologiczną w krajobrazie rolniczym Lubelszczyzny ?

11.10-11.20

prof. dr hab. Mariusz J. Stolarski, dr Michał Krzyżaniak, prof. dr hab. Stefan Szczukowski, prof. dr hab. Józef Tworkowski
Możliwości produkcji i wykorzystania biomasy roślin wieloletnich w aspekcie biogospodarki

11.20-11.30

dr hab. prof. UTP Małgorzata Szczepanek
Wykorzystanie form pierwotnych zbóż szansą na zwiększenie bioróżnorodności agroekosystemów

11.30-11.40

mgr Joanna Groszyk, dr hab. Dariusz Gozdowski, dr Michał Stępień, mgr Elżbieta Bodecka, prof. dr hab. Jan Rozbicki, dr hab. Stanisław Samborski
Wpływ nawożenia siarką na efektywność wykorzystania azotu przez pszenicę ozimą

11.40-11.50

dr Michał Krzyżaniak, prof. dr hab. Mariusz J. Stolarski
Ocena cyklu życia (LCA) jako narzędzie określania wpływu produkcji rolniczej na środowisko

11.50-12.15

Sesja posterowa II (spis posterów tutaj)

12.15-12.30

Podsumowanie sesji posterowych i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy plakat

 

PROWADZĄCY
prof. dr hab. Bogdan Kulig
prof. dr hab. Antoni Bombik
dr hab. prof. UP Wiesław Wojciechowski
dr hab. Roman Krawczyk
dr Wacław Jarecki

12.30-13.00

Dyskusja i podsumowanie VII konferencji PTA

13.00-14.00

Obiad

14.00-18.00

Zwiedzanie kompleksu zamkowo-parkowego w Łańcucie

19.00-24.00

Kolacja

14.09.2017 - CZWARTEK

6.30-10.00

Śniadanie i wyjazd uczestników

 

SPIS POSTERÓW
VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Bioróżnorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”
Rzeszów, 11-13 września 2017 r.

I SESJA POSTEROWA - 12.09.2017 WTOREK

1.

Sylwia Andruszczak, Ewa Kwiecińska-Poppe, Piotr Kraska, Edward Pałys
Wpływ poziomu agrotechniki na florę segetalną w łanie oplewionej i nagoziarnistej formy owsa

2.

Jadwiga Andrzejewska, Stanisław Ignaczak
Frakcjonowany zbiór roślin bobowatych wieloletnich szansą na poprawę jakości paszy

3.

Paweł Krystian Bereś, Łukasz Siekaniec
Wpływ wieloletniej monokultury kukurydzy na populację stonki kukurydzianej (Diabrotica v. virgifera LeConte) i omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.), jako przykład zagrożenia dla bioróżnorodności entomofauny pól uprawnych

4.

Elżbieta Bodecka, Stanisław Samborski
Precyzyjne stosowanie pestycydów a bioróżnorodność

5.

Katarzyna Czopek, Mariola Staniak, Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak
Ocena różnorodności flory segetalnej w ekologicznej uprawie soi w zależności od sposobu pielęgnacji

6.

Anna Gałązka, Rafał Gałązka, Jarosław Grządziel, Aleksandra Ukalska-Jaruga, Bożena Smreczak
Bioróżnorodność funkcjonalna i strukturalna mikroorganizmów w glebie skażonej ropą naftową

7.

Anna Gałązka, Karolina Gawryjołek, Jarosław Grządziel, Jerzy Księżak
Ocena bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikroorganizmów w glebie spod uprawy kukurydzy w monokulturze i zmianowaniu

8.

Barbara Gąsiorowska, Artur Makarewicz, Anna Płaza, Emilia Rzążewska, Magdalena Krawczyk
Wpływ pielęgnacji na poziom zachwaszczenia kukurydzy ziarnowej uprawianej na nawożeniu organicznym

9.

Beata Grygierzec, Wojciech Szewczyk, Barbara Janus
Wpływ zabiegów pratotechnicznych na ilość ziół w runi łąkowej

10.

Marek Gugała, Anna Sikorska, Krystyna Zarzecka, Krzysztof Kapela, Iwona Myskowska
Wpływ biostymulatorów na skład chemiczny nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L.)

11.

Małgorzata Haliniarz, Dorota Gawęda, Justyna Łukasz, Irena Klusek
Ocena plonowania pszenicy orkisz uprawianej w warunkach zróżnicowanej ochrony łanu i gęstości siewu

12.

Magdalena Jakubowska, Jolanta Kowalska, Paweł Sienkiewicz
Monitoring owadów pożytecznych w uprawie ziemniaka ekologicznego po zastosowaniu preparatów zwalczających stonkę ziemniaczaną

13.

Magdalena Jastrzębska, Marta K. Kostrzewska, Wiesław P. Jastrzębski, Kinga Treder, Przemysław Makowski
Bionawóz fosforowy z popiołu i ochrona roślin jako czynniki kształtujące bioróżnorodność chwastów w pszenicy jarej

14.

Sylwia Kaczmarek, Roman Krawczyk, Livija Zarina, Bo Melander, Mette Sønderskov, Anneli Lundkvist, Theo Vervijst, Jukka Salonen, Merel Hofmeijer, Bärbel Gerowitt
Różnorodność upraw i chwastów – Projekt Prodiva

15.

Barbara Krochmal-Marczak, Barbara Sawicka, Dominika Skiba
Przyrodnicze podstawy rejonizacji roślin bobowatych na Podkarpaciu

16.

Barbara Krochmal-Marczak, Barbara Sawicka, Bernadetta Bienia, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz
Różnorodność flory segetalnej w uprawie ziemniaka na Podkarpaciu

17.

Barbara Krochmal-Marczak, Barbara Sawicka, Honorata Danilčenko, Elvyra Jarienė
Zmienność form batata (Ipomoea batatas L. (Lam)) uprawianego w warunkach klimatyczno-glebowych południowo-wschodniej Polski

18.

Anna Marciniuk-Kluska, Antoni Bombik, Katarzyna Rymuza
Prognozowanie plonów  pszenicy ozimej z wykorzystaniem metody sukcesywnej

19.

Kinga Matysiak, Roman Kierzek, Sylwia Kaczmarek
Biotypy maruny bezwonnej (Matricaria maritima L. ssp. inodora (L.) i maku polnego (Papaver rhoeas L.) odporne na tribenuron metylowy

20.

Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Jerzy Szukała, Jagoda Strzelińska, Leszek Majchrzak
Plonowanie i wartość siewna nasion łubinu białego w zależności od odmiany i sposobu uprawy roli

21.

Alicja Pecio
Wskaźnik wykorzystania azotu zależnie od głębokości uprawy roli i warunków glebowych

22.

Anna Płaza, Artur Makarewicz, Anna Cybulska, Barbara Gąsiorowska, Emilia Rzążewska, Rafał Górski
Białko w mieszankach grochu siewnego z owsem uprawianych na zieloną masę

23.

Anna Płaza, Artur Makarewicz, Anna Cybulska, Barbara Gąsiorowska, Emilia Rzążewska, Rafał Górski
Zawartość składników pokarmowych w mieszankach grochu siewnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę

24.

Hubert Pochyła, Adam Radkowski, Marian Szewczyk, Iwona Radkowska, Robert Zelek
Analiza roślin porastających składowane bele siana na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego

25.

Anna Podleśna, Janusz Podleśny, Bartosz Narolski
Ocena wpływu plonotwórczego siarki w uprawie łubinu wąskolistnego z pszenżytem 

26.

Janusz Podleśny, Anna Podleśna, Michał Nędzi
Wartość przedplonowa łubinu wąskolistnego i żółtego dla pszenicy ozimej

27.

Elżbieta Pytlarz, Danuta Parylak
Morfologia i płodność stulichy psiej (Descurainia sophia) w zróżnicowanych stanowiskach

28.

Joanna Puła, Agnieszka Synowiec, Beata Barabasz-Krasny, Katarzyna Możdzeń, Angelika Kliszcz
Ugrupowania chwastów w uprawie mięty pieprzowej i w roślinach następczych w zależności od warunków glebowych

29.

Adam Radkowski, Iwona Radkowska
Zróżnicowanie składu botanicznego pastwisk wypasanych przez konie huculskie na przykładzie Stadniny Koni w Rzeszotarach

30.

Barbara Sawicka, Dominika Skiba, Talal Saeed Hameed, Bernadetta Bienia
Korzystanie z programów rolnośrodowiskowych przez rolników regionu Bieszczadów

31.

Barbara Sawicka, Ali Hulail Noaema, Barbara Krochmal-Marczak, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz
Znaczenie użytków ekologicznych w utrzymaniu bioróżnorodności powiatu brzozowskiego

32.

Grażyna Silska, Grażyna Mańkowska
Udostępnianie zasobów genetycznych rodzaju Linum  oraz rodzaju Cannabis

33.

Grażyna Silska
Gromadzenie i zachowanie w Polsce zasobów genetycznych Linum usitatissimum L. szansą na powrót do uprawy lnu zwyczajnego 

34.

Dominika Skiba, Barbara Sawicka, Talal Saeed Hameed, Bernadetta Bienia
Użytki ekologiczne w Bieszczadach

35.

Mariola Staniak, Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak
Wsiewka, jako element regulacji zachwaszczenia w ekologicznej uprawie kukurydzy

36.

Przemysław Strażyński
Ocena występowania mszyc i ich wrogów naturalnych z rodziny Coccinellidae w różnych systemach uprawy łubinu wąskolistnego

37.

Marianna Warda, Ewa Stamirowska-Krzaczek, Mariusz Kulik, Małgorzata Bzowska-Bakalarz, Andrzej Bieganowski
Różnorodność florystyczna zbiorowisk łąkowych w Dolinie Środkowego Wieprza (PHL060005)

38.

Andrzej Woźniak, Mirosława Soroka
Osobliwości formowania zespołu Aphano-matricarietum R.Tx. 1937 na polach ukraińskiego roztocza

POWRÓT DO SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU KONFERENCJI

 

II SESJA POSTEROWA - 13.09.2017 ŚRODA

1.

Bernadetta Bienia, Barbara Sawicka, Barbara Krochmal-Marczak
Oddziaływanie nawożenia dolistnego nawozami makro-i mikroelementowymi na plonowanie kilku odmian ziemniaka w warunkach Podkarpacia

2.

Andrzej Borusiewicz, Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak
Porównanie plonowania, ciepła spalania wartości opałowej ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita )  z miskantem olbrzymim  (Miscanthus x giganteus) uprawianych na terenie Podlasia

3.

Jan Buczek, Wacław Jarecki, Renata Tobiasz-Salach, Dorota Bobrecka-Jamro
Wpływ czynników agro-środowiskowych na różnorodność zachwaszczenia pszenic populacyjnych i mieszańcowych

4.

Jan Buczek, Ewa Szpunar-Krok, Marta Jańczak-Pieniążek Dorota Bobrecka-Jamro
Zachwaszczenie łanu wybranych odmian ozimej pszenicy mieszańcowej

5.

Grzegorz Dzienis, Jacek Olszewski, Agnieszka Pszczółkowska, Adam Okorski
Wskaźniki wymiany gazowej soi

6.

Paweł Frąckiewicz, Stanisław Lenart
Wpływ uproszczonych systemów uprawy roli na koncentrację i zasoby węgla organicznego w glebie oraz plonowanie roślin

7.

Dorota Gawęda
Zachwaszczenie pszenicy ozimej w zależności od systemu uprawy roli i przedplonu

8.

Beata Grygierzec, Barbara Janus, Kamila Musiał
Wpływ zabiegów pratotechnicznych na ilość wybranych gatunków traw, ich parametry biometryczne i plonowanie runi

9.

Elżbieta Harasim, Marian Wesołowski, Cezary Andrzej Kwiatkowski
Ocena bioróżnorodności zbiorowiska chwastów w łanie pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) uprawianej po różnych przedplonach na glebie lessowej środkowej Lubelszczyzny

10.

Marta Jańczak-Pieniążek, Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro
Różnorodność biologiczna ekosystemów rolniczych

11.

Wacław Jarecki, Renata Tobiasz -Salach, Dorota Bobrecka-Jamro
Reakcja rzepaku ozimego na opóźniony termin siewu nasion

12.

Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro
Reakcja soi na zróżnicowane nawożenie azotem

13.

Iwona Jaskulska, Dariusz Jaskulski, Marek Różniak
Wpływ technologii strip-till na występowanie dżdżownic w glebie

14.

Bogusława Jaśkiewicz
Plonowanie pszenżyta jarego w warunkach zmiennego udziału zbóż w strukturze zasiewów i technologii produkcji

15.

Renata Kieloch, Mariusz Kucharski
Zmiany w zawartości chlorofilu w jęczmieniu jarym pod wpływem działania herbicydów i biostymulatorów

16.

Agnieszka Klimek-Kopyra, Iwona Kamińska, Tomasz Głąb, Tadeusz Zając, Anna Ślizowska, Bogdan Kulig
Modyfikacje parametrów morfologiczno-anatomicznych brodawek korzeniowych grochu ozimego jako skutek sposobu siewu

17.

Anna Kocira
Reakcja dwóch odmian fasoli na dolistną aplikację biostymulatora opartego na algach morskich

18.

Marek Kołodziejczyk, Bogdan Kulig, Andrzej Oleksy
Wpływ żywych ściółek oraz konwencjonalnych sposobów regulacji zachwaszczenia na występowanie chwastów i plonowanie ziemniaka jadalnego

19.

Jolanta Kowalska, Paweł Sienkiewicz
Wpływ wyciągów roślinnych na występowanie entomofauny pożytecznej na ekologicznej uprawie ziemniaka

20.

Mateusz Krupa, Robert Witkowicz, Szymon Suchecki
Bioróżnorodność flory segetalnej w łanie gryki tatarki

21.

Bogdan Kulig, Edward S. Gacek, Andrzej Lepiarczyk, Roman Wojciechowski, Marek Kołodziejczyk, Andrzej Oleksy, Anna Ślizowska
Zróżnicowanie wybranych cech odmian wierzby energetycznej w zależności od gęstości sadzenia

22.

Joanna Leśniewska, Beata Michalska-Klimczak, Zdzisław Wyszyński
Ocena technologii produkcji kukurydzy na plantacjach produkcyjnych w rejonie Polski Centralnej

23.

Anna Lorenc-Kozik, Anna Ślizowska, Andrzej Oleksy, Bogdan Kulig, Agnieszka Klimek-Kopyra, Marek Kołodziejczyk
Plonowanie i struktura plonu odmian soi o zróżnicowanym okresie wegetacji

24.

Leszek Majchrzak, Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Jerzy Szukała
Ocena zwięzłości gleby w zależności od sposobu uprawy roli w uprawie łubinu białego

25.

Grażyna Mańkowska, Grażyna Silska
Różnorodność obiektów konopi siewnych Cannabis sativa L. w polskiej kolekcji

26.

Katarzyna Nijak
Stan pożytecznej entomofauny glebowej na przykładzie chrząszczy biegaczowatych (Col. Carabidae).

27.

Andrzej Oleksy, Edward S. Gacek, Marek Kołodziejczyk, Roman Wojciechowski, Wojciech Szewczyk
Plon biomasy oraz cechy morfologiczne odmian wierzby w zależności od długości okresu użytkowania plantacji

28.

Adam Radkowski, Iwona Radkowska
Analiza wykorzystania efektywnych mikroorganizmów w nawożeniu wybranych mieszanek trawnikowych

29.

Adam Radkowski, Marian Szewczyk, Iwona Radkowska
Analiza liczby gatunków roślin omijanych i pozostawionych w niedojadach na pastwiskach w rejonie Bieszczad Wysokich

30.

Elżbieta Radzka, Katarzyna Rymuza, Tomasz Lenartowicz, Antoni Bombik
Wpływ zmienności zasobów termicznych na możliwość uprawy soi w środkowowschodniej Polsce

31.

Katarzyna Rymuza, Antoni Bombik, Elżbieta Radzka
Analiza wzrostu rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) przy pomocy nieliniowych funkcji wzrostu

32.

Patrycja Sowa, Wacław Jarecki, Małgorzata Dżugan, Piotr Kubit
Wpływ gęstości siewu oraz terminu zbioru zielonki na skład chemiczny paszy z nostrzyka białego

33.

Arkadiusz Stępień, Mirosław Pietrusewicz, Michał Skłodowski, Krzysztof Orzech
Wpływ poziomu agrotechniki i odmian na zachwaszczenie rzepaku ozimego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze

34.

Ewa Szpunar-Krok, Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro, Renata Pawlak
Plonowanie i konkurencyjność komponentów mieszanek zbóż jarych z bobikiem

35.

Anna Ślizowska, Bogdan Kulig
Ocena wpływu szczepienia bakteryjnego i nawożenia azotowego na plonowanie i strukturę plonu soi

36.

Renata Tobiasz-Salach, Wacław Jarecki, Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro
Ocena plonowania i jakości ziarna jęczmienia jarego uprawianego na kompleksie pszennym dobrym

37.

Wiesław Wojciechowski
Następczy wpływ międzyplonu i różnej uprawy przedsiewnej pszenżyta ozimego na wybrane wskaźniki struktury gleby

38.

Paweł Wolański, Krzysztof Rogut
Zróżnicowanie florystyczne i wartość paszowa runi zespołu Alopecuretum pratensis Steffen1931 w południowo-wschodniej Polsce

39.

Danuta Leszczyńska
Oddziaływania allelopatyczne w zasiewach czystych i mieszanych zbóż

POWRÓT DO SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU KONFERENCJI

 

Galeria

 

Dlaczego warto ?

Proszę o rozpowszechnianie informacji o VII Konferencji PTA wśród Koleżanek i Kolegów, by zgromadziła jak największe grono Uczestników i służyła wymianie wiedzy naukowej oraz integracji środowiska.

Organizator

Polskie Towarzystwo Agronomiczne
Rzeszowski Oddział PTA
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski
Ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
+48 (17) 785 53 20, szpunar-krok@wp.pl
+48 (17) 785 53 19, janbuczek7@gmail.com
+48 (17) 785 53 17, waclaw.jarecki@wp.pl
www.wbr.ur.edu.pl/nauka/towarzystwa-naukowe